Image
Epson iPrint App
Epson iPrint App

Hướng dẫn kết nối thiết bị di động (iOS, Android) đến máy in

Kết nối thiết bị di động trực tiếp đến máy in

- Kết nối không thông qua Wireless Router.
- Vui lòng sử dụng cách này khi không có môi trường mạng không dây
- HĐH Android và XP-950 được dùng để giải thích, các máy EP-801A, 802A, 803A, 804A, 805A cũng tương tự).

Kết nối thiết bị di động đến máy in thông qua SSID

- Kết nối thông qua Wireless Router.
- HĐH Android và XP-950 được dùng để giải thích, các máy EP-801A, 802A, 803A, 804A, 805A cũng tương tự).

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Epson iPrint trên iOS/Android